1. számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
2019-10-17
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Letöltés
Igazgatóság
2
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
2019-03-12
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Letöltés
Igazgatóság
3
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2014-11-24
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Letöltés
Igazgatóság
4
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
2017-01-26
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Letöltés
Igazgatóság
5
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 
 
 
 
 
6
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 
 
 
 
 
7
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szervrészesedésének mértéke
 
 
 
 
 
8
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
2016-06-14
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Letöltés

Alapító okirat

Igazgatóság
9
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
 
 
 
 
 
10
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
 
 
 
 
 
11
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
2012-01-01
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés
Igazgatóság

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2017-11-08
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Archívum

SZMSZ
Adatkezelés és adatvédelmi szabályzat
Igazgatóság
2
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 
 
 
 
 
3
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
 
 
 
 
 
4
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 
 
 
 
 
5
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
2021-03-23
 
 
Alapító okirat
Térítési díjszabályzat
 
6
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
2017-09-30
 
 
Kezelt adatbázisok
Közérdekű adatok szabályzat
Térítési díjszabályzat
 
7
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 
 
 
 
 
8
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 
 
 
 
 
9
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 
 
 
 
 
10
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Folyamatosan
Folyamatosan
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Nyitólap
Igazgatóság
11
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Folyamatosan
Folyamatosan
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Álláspályázatok
Igazgatóság
12
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Folyamatosan
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Letöltés
Minőségirányítás
13
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
2016-11-02
A változásokat követően azonnal
Az előző állapot törlendő
Letöltés
Igazgatóság
14
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 
 
 
 
 
15
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
 
 
 
 
16
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 
 
 
 
 
17
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
 
 
 
 
18
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
 
 
 
 
 
19
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
 
 
 
 
 
20
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
 
 
 
 
 
21
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
 
 
 
 
 
22
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 
 
 
 
 
23
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
 
 
 
 
 
24
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
 
 
 
 
 
25
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
 
 
 
 
 

III. Gazdálkodási adatok

 
 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
2017-11-08
A változásokat követően azonnal
A közzétételt követő 10 évig
Üzleti terv:
2019, 2018, 2017,
2016, 2015,
2014, 2013,
2012
Mérlegeredmény:
2019, 2018, 2017,
2016, 2015,
2014, 2013,
2012, 2011
Letöltés
Eredmény-kimutatás 2017
Üzleti jelentés 2017
Kiegészítő melléklet 2017

Üzleti jelentés 2018
Kiegészítő melléklet 2018
Eredmenény kimutatás 2018
Mérleg 2018
Üzleti terv 2019

Kiegészítő melléklet és közhasznú beszámoló 2019

Eredménykimutatás 2019

Mérleg 2019

Üzleti jelentés 2019

Üzleti terv 2020

Igazgatóság
2
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2018-04-18
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
2017-18. évi foglalkoztatási adatok
2017-18-19.évi foglalkoztatási adatok
2017-18. évi vezetői adatok
Letöltés
2017-2018-2019 Vezetői adatok
Bér és Munkaügyi Csoport
3
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
 
 
 
 
 
4
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A letöltésre kattintva látható
Negyedévente
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Letöltés
 

Thermo-Pipe vállalkozási szerződes

Alinea Kft.
Alinea Kft 2.

Alinea Kft. 3.

Alinea Kft. 2019

Kalorex 2000 Kft.

Béker-Soft Informatika Kft.

Post-Bau Kft. szerződés 2020. július

Centrumgastro

Alinea 2000 Kft._1

Alinea 2000 Kft._2

Alinea 2000 Kft._3

Mecsek-Lux Kft.

Igazgatóság
5
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 
 
 
 
 
6
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 
 
 
 
 
7
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
2018-03-22
Folyamatosan
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Statisztikai összegzés 2015
Statisztikai összegzés 2016
Statisztikai összegezés 2017
Pályázatok
Beker-Soft
Kiss-Bau
VMD Kórházi Technológiai Zrt.
Igazgatóság
8
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
A letöltésre kattintva látható
Negyedévente
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Közbeszerzési terv:
2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020

Éves közbeszerzési terv 2020
Éves közbeszerzési terv módosítás 2020
Köszbeszerzési terv 2019
 
 
Letöltés
UH összegzés az ajánlatokról UH felhívás Betegbiztonság szerződés UH Bontási jegyzőkönyv
Ajánlattételi felhívás UH
Összegzés
Módosított Éves Közbeszerzési terv
Eljárást megindító felhívás Betegbiztonság
Közbeszerzési Dok. I-II. Betegbiztonság
Közbeszerzési Dok. III. Betegbiztonság
Közbeszerzési Dok. IV. Betegbiztonság
Közbeszerzési Dok. V. Betegbiztonság
AF Betegbiztonság
Közbeszerzési terv 2018. június 1.
Ultrahang összegezés
Eljárást megindító felhívás UH
Közbeszerzési dokumentum I-IV. UH
Közbeszerzési dokumentum V. UH
Átvételi elismervény EFOP-2.2.18-17-2017-00038
Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására
Átvételi elismervény EFOP-2-2-20-17
A letöltésre kattintva látható
             

FELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy fekvőbeteg ellátás igénybevételéhez védettségi igazolvány, vagy 48 órán belüli negatív PCR COVID teszt szükséges. A PCR tesztet a betegeknek saját maguknak kell intézni.

Járóbetegnek a kezelések felvételéhez szükséges bemutatni a védettségi igazolványt.

Amennyiben a beteg még nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, abban az esetben kezeléseket az első oltástól számított 10. naptól veheti igénybe fekvő, illetve járóbeteg kezelések esetében. Ennek igazolására szükséges kinyomtatni és bemutatni az EESZT eProfilból vagy az Ellátások/Egészégügyi és betegdokumentumok aloldalról a COVID-19 Oltási lapot.

Védettségi igazolványt és a PCR teszteket a Betegbiztonsági Szolgálat (BBSZ) ellenőrzi belépéskor.

Azok a járóbetegek, akik március 8-tól megszakították a kezeléseiket, folytathatják június 1-től.

18 év alatti személyek ambuláns kezelést nem vehetnek fel határozatlan ideig.

Visszavonásig a Nemzeti Népegészségügyi Központ látogatási tilalmat rendelt el minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál. Intézményünkben kijárási tilalom is érvényben van.

A fekvő és járóbeteg kezelések időpontjai nem lesz sávosan bontva, a kezelések 7 és 15 óra között vehetők igénybe. Fekvő és járó betegeknek nyitástól 16 óráig, HPC vendégeknek a gyógyvizes medence nyitástól 18.00-ig látogatható.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy időpont egyeztetés céljából nem lehet belépni a Kórház területére. Időpontot kizárólag telefonon vagy e-mailben lehet egyeztetni, járóbeteg szakrendelésre a +3672/580-943 telefonszámon, vagy az idopont@harkanykorhaz.hu e-mail címen (születési adatok és TAJ szám megadásával), illetve osztályos felvételre a +3672/580-957 telefonszámon, vagy a beutaloinfo@harkanykorhaz.hu e-mail címen.

Az időpontra érkezőket kérjük, hogy a megadott időpont előtt max 10 perccel érkezzenek, korábban nem léphetnek be az Intézménybe!

A szájmaszk használata kötelező a Kórház területén!

Az időpont nélkül érkező betegeket nem fogadjuk!

Megértésüket köszönjük!