1. számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

2020-10-17

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

Igazgatóság

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2022-06-13

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

Igazgatóság

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

2021-06-02

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

Igazgatóság

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

2021-06-02

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

Igazgatóság

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

     

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

     

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szervrészesedésének mértéke

     

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

2021-07-16

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

Alapító okirat

Igazgatóság

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

     

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

     

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2023-01-23

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Letöltés

Igazgatóság

21

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2022-06-29

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Archívum

SZMSZ

Adatkezelés és adatvédelmi szabályzat  

Munkáltatói visszaélés-bejelentő rendszer szabályzata

Panaszkezelési szabályzat

Igazgatóság

2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

   

 

 

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

   

 

 

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

   

 

 

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2022-08-17

  

Alapító okirat

Térítési díjszabályzat 

 

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által

2022-08-17

  

Kezelt adatbázisok
Közérdekű adatok szabályzat

Térítési díjszabályzat 

 

7

– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2022-08-17 

  

Térítési díjszabályzat 

 

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

   

 

 

9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

   

 

 

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Folyamatosan

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Nyitólap

Hírek

Igazgatóság

11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Álláspályázatok

Igazgatóság

12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Folyamatosan

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Minőségpolitikai nyilatkozat

Ellenőrzések jegyzéke

Minőségirányítás

13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

2020-11-02

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

Közérdekű adatok szabályzat

Igazgatóság

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kórházi ágyszám- és betegforgalmi kimutatás

 

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

     

16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

     

17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

     

18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

     

19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

     

20

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

     

21

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

     

22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

     

23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

     

24

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

     

25

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

     

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2023-05-25

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

Üzleti terv

20232022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017,
2016, 2015,
2014, 2013,
2012

Mérlegeredmény
2023202220212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013,
2012, 2011

Letöltés
Eredmény-kimutatás

2023202220212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013,
2012, 2011Kiegészítő melléklet

2023202220212020, 
2019, 2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013,
2012, 2011

Igazgatóság

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023-05-22

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Letöltés

2017-2023.évi foglalkoztatási adatok

2017-2023. évi vezetői adatok

Bér és Munkaügyi Csoport

3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

     

 

 

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A letöltésre kattintva látható

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Szerződések 2017

Szerződések 2018

Szerződések 2019

Szerződések 2020

Szerződések 2023

Szerződések
2024


Letöltés

Thermo-Pipe vállalkozási szerződes

Alinea Kft.
Alinea Kft 2.

Alinea Kft. 3.

Alinea Kft. 2019

Kalorex 2000 Kft.

Béker-Soft Informatika Kft.

Post-Bau Kft. szerződés 2020. július

Centrumgastro

Alinea 2000 Kft._1

Alinea 2000 Kft._2

Alinea 2000 Kft._3

Mecsek-Lux Kft.

Alinea_Balneológia építőmesteri javítás

Alinea 2000 – Épületek felújítása

DPK 1.

Smithmann 2.

DPK 3.

DPK 4.

Smithmann 5.

Z&É Med 6.

Sysmex 7.

Alinea Kft. pótmunka

Post Bau szerződés 202307

Alinea 2000 – Épületek felújítása II.

Béker-Soft Informatika Kft.

Igazgatóság

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

     

 

 

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

     

 

 

7

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2021-05-20

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 Pályázatok

Igazgatóság

8

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A letöltésre kattintva látható

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Éves közbeszerzési terv 2023

Éves közbeszerzési terv 2022

Éves közbeszerzési terv 2021

Éves közbeszerzési terv 2020

Éves közbeszerzési terv módosítás 2020

Letöltés


Módosított Éves Közbeszerzési terv  

A letöltésre kattintva látható

             

1