Gyászhír

Dr. Keszthelyi Béla (1932 – 2019)

Dr. Keszthelyi Béla 1977 – 2004 között 27 éven át vezette a Baranya Megyei Harkányi Gyógyfürdőkórházat, a Pécsi Orvostudományi Egyetem I. sz. Belklinikájá­nak adjunktusaként kapott meghívást e tisztségre. Személyében nagytapasztalatú, avatott és tudományos téren is sikeres, kandidátusi minősítésű klinikus került az igazgatói székbe, gazdag tapasztalatait eredményesen hasznosította új munkaterületén. Az általa szervezett munkacsoportok tevékenysége folytán 1978-tól jelentős klinikai farmakológiai tudományos profil bontakozott ki a Gyógyfürdőkórházban.

A harkányi kórház előtt 16 éves belgyógyászati klinikai, és közel négy éves uránbányászati igazgatói állásban töltött egészségügyi szolgálatot látott el.  

Mint elődeit, őt is szervezési feladatok várták elsősorban. Új színt ho­zott és értékes profilbővülést jelentett a „B” épület magasföldszintjén 1977-ben megnyitott 42 ágyas megyei mozgásszervi rehabilitációs osz­tály.

Kezdetben főként a reumatológia – balneológia – klimatológia tárgyköréből, később a profilok bővülésével a bőrgyógyászat, a gynecologia, a rehabilitáció, a klinikai farmakológia, a klinikai immunológia, a laborató­riumi vizsgálatok és radiológia területén is kibontakozott a tudományos munkásság, amelyet hazai és külföldi kongresszusokon tartott előadások tanúsítottak. Klinikai tanulmányok, diagnosztikai, terápiás és kazuiszti­kai közlemények jelentek meg hazai és külföldi szaklapokban.

A harkányi Gyógyfürdőkórházban folyó tudományos munka kiemel­kedő értékelésének és elismerésének tekinthető a Magyar Reumatológiai Társaság 1980. október 23–24-én Siklós – Harkány székhelyen zajlott Vándorgyűlése, amelyet az Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet és a Harkányi Gyógyfürdőkórház közösen rendezett.

Baranya megye két nagy bányavállalata segítségével a ma már törté­nelmi nevezetességet jelentő egykori gyógyszálló helyreállított második emeletén 1980. november 1-én 30 ágyas nappali kórház nyílt. Ide a bányák küldték komplex fizioterápiás kezelésre mozgásszervi betegeiket.

A 70-es évek elejétől, a nemzetközi idegenforgalom fellendülésével, mérsékelt számban más külföldi fekvőbetegeket is felvet­tek a Gyógyfürdőkórházba, Ausztráliától Kanadáig. A kórház ebből adódó bevételének egy részét új diagnosztikus vagy terápiás eszközök vá­sárlására, egy-egy orvos külföldi kongresszuson való részvételének finan­szírozására

A 80-as évek elején, a hazai és külföldi gyógyturizmus fellendülésével a kórház szűkös fizioterápiás lehetőségei már nem felelhettek meg a megnövekedett ambuláns betegforgalom igényeinek. Indokolttá vált ezért a betegek korszerű, kényelmes, minden igényt kielégítő ellátását biztosító fizioterápiás épületegyüttes létesítése. Az első épület ünnepélyes átadása 1986. augusztus 16-án történt. Ezután sikerült megépítetni a kupolás me­dencecsarnokot, négy medencével, higiénés helyiségekkel. Használatba vételre 1990. április 10-én került sor. A hazai viszonylatban egyedülálló, süllyeszthető aljzatú medence betegbeemelő szerkezet nélkül is alkalmas nehezen mozgó (bénult, amputált) betegek fürdetésére, tornáztatására.

A reumás-mozgásszervi betegek kezelése, rehabilitációja — a betegsé­gek jellegéből adódóan — csapatmunka vallotta Dr. Keszthelyi Béla. Az orvos, gyógytornász, masszőr­, fizioterápiás kezelő, szociális gondozó szoros együttműködésére épül. Mindezt kiegészíti a gondos ápolás.

Dr. Keszthelyi Béla irányítása alatt az intézetben 270 ágyon évente 4100-4200 beteget ápolnak; 198 ágyon reumásokat, 42 ágyon a megye mozgásszervi rehabilitációs bete­geket, 20 ágyon nőgyógyászati és 10 ágyon psoriasisos betegeket. A reu­más, nőgyógyászati és bőrbetegek az egész ország területéről beutalhatók voltak.

Dr. Keszthelyi Béla igazgató főorvost a Pécsi Orvostudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki 1990-ben, az intézet pedig 1991-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktató kórháza lett. Azóta ötödéves orvostanhallgatók számára választható tárgyként az intézet orvosai oktat­ják a reumatológiát, a mozgásszervi rehabilitációt és fizioterápiát, részt vesznek emellett a rezidensképzésben és a családorvosi továbbképzésben is. Mindez megteremtette az alapot ahhoz, hogy legújabban realitásként merülhetett fel reumatológiai egyetemi tanszék alapítása a Gyógyfürdő-kórház bázisán.

2004-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági rend Lovagkeresztjét adományozta dr. Keszthelyi Bélának, az orvostudomány kandidátusának, mint egy 47 éves munkájának elismeréséül.

Dr. Keszthelyi Béla szavait idézve: „fő feladatomnak mindig az emberközeli orvosi tevékenységet tekintettem. Vallom azt, hogy orvosnak lenni csak akkor érdemes és jó munka, ha az ember szakmailag folyamatosan képzi magát, emberileg pedig olyan közel marad a beteghez, amennyire csak lehet”.