Batthyány Kázmér és Than Károly Emlékére Alapítvány

(Batthyány –Than Alapítvány)

Címe: 7815. Harkány, Zsigmondy sétány 1.
Adószáma: 18304103-1-02
Számlaszáma: CIB   10700055-67469981-51100005

Batthyány-Than Alapítvány célja a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrumban folyó közhasznú tevékenység fejlesztése, mely magába foglalja többek között az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációt, tudományos- és kutatómunkát, továbbképzéseket és minden ezzel összefüggő egyéb célkitűzés megvalósítását. Ahhoz, hogy ezeket a tevékenységeket, a kórházban folyó nemzetközileg is elismert, sokrétű, és egyre bővülő szakmai munkát az Alapítványunk hatékonyan tudja támogatni, az Ön segítségére is szükség van, ehhez kérjük most együttműködését.

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá személyi jövedelemadójának 1%-át a Batthyány-Than Alapítvány javára és így rajta keresztül a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum támogatására, a fenti célokra szíveskedjen felajánlani.

Alapítványi célok:

  1. A kénes gyógyvíz hatásának kutatása.
  2. A reumatológiai betegségek előfordulásának, gyógyítási módszereinek elemzése, kutatása, a rehabilitációs tevékenység fejlesztése.
  3. Kongresszusokon, tudományos fórumokon való részvétel támogatása, ösztöndíj lehetőségek teremtése a fiatal orvosok, gyógytornászok, szakképzett terápiás szakemberek részére pályázat útján.
  4. Hazai és nemzetközi cserekapcsolatok ösztönzése, tanulmányutak pénzügyi támogatása.
  5. Hasonló profilú intézményekkel kapcsolattartás, gyógyászati módszerek, gyógykezelési eljárások tapasztalat cseréje.
  6. Oktatási, továbbképzési programok kidolgozása.
  7. A gyógyfürdőkórház szervezeti, szakmai, technikai, irányítási, fejlesztési és gazdálkodási tevékenysége korszerűsítése érdekében koncepciók, programok kidolgozása, ezek támogatása.

Pályázók számára fontos tudnivaló:
A támogatási kérelem beadásával a pályázó elfogadja, hogy a számára megítélt összeg után a Batthyány-Than Alapítvány felé fenntartási kötelezettséget vállal. Ez 50 000 Ft-ot meghaladó összeg esetén félév, 100 000 Ft-ot meghaladó összeg esetén egy év alkalmazotti viszonyt jelent a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú NKft.-ben, melyet a pályázat pozitív elbírálásától kezdve számít a kuratórium. A megítélt összegeket a Batthyány-Than Alapítvány évente összesíti. Amennyiben ezt a kitételt a pályázó megszegi, az évente összesített támogatói összeg részarányos visszafizetését vonja maga után.

Kontakt: bta.harkany@gmail.com

Pályázat

Pályázat kódszáma:  EFOP-1.3.5-16-2016-00188

Kedvezményezett neve: Batthyány-Than Alapítvány

Pályázat címe:  A Batthyány-Than Alapítvány szervezésében megvalósuló, társadalmi szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programok 

Státusz:  nyertes

Költségvetés:  19 836 505 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítás időszaka:  2017. 04. 03. – 2020. 10. 01. (42 hónap)

Pályázat szakmai tartalma:

A program elkészítése során a helyi civil szervezeteket, az önkormányzatot, valamint az együttműködő partnereket és a lakosságot is bevontuk a tervezésbe, a támogató nyilatkozat, és az együttműködési megállapodások aláírására a partnerekkel folytatott szakmai konzultációt követően került sor. A megvalósítani kívánt programunk a felhívásban jelölt kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek figyelembevételével készült, e mellett biztosítja az előírt indikátorok és számszerűsíthető eredmények teljesülését is. Pályázatunk tevékenységei többek között a helyi igényeken és szükségleteken alapuló közösségfejlesztés, szabadidős tevékenységek biztosítása, társadalmi integráció elősegítése szerepel, 36 hónap időtartamra tervezve. A tevékenységek egymásra épülését az elkészült cselekvési ütemterv biztosítja. Közvetlen célcsoportunk egyrészt a településen és környékén élő 14-25 év közötti fiatalok, velük a legfontosabb feladatunk a közösségbe szervezésük, társadalmi életre nevelésük, egészséges életmódra és életszemléletre tanításuk azáltal, hogy aktív és tudatos cselekvésre lehetőséget nyújtó szabadidő eltöltési alternatívákat kínálunk számukra. Másik kiemelt közvetlen célcsoportunk a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiket további célirányos programokkal érünk el. Tevékenységeinkkel illeszkedünk a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, az EU2020 és az NRP-ben rögzített célokhoz, az EFOP-ban nevesített 1.B egyedi célkitűzéshez, hozzájárulunk a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott „a 18 és 26 év közötti fiatalok önkéntes tevékenységben való részvétele 25%-kal növekszik 2020-ig” cél eléréséhez. Illeszkedve az Idősügyi Nemzeti Stratégiához erősítjük a generációk közötti együttműködést. Vállaljuk a projekt tervezés és megvalósítás során a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartását, esélyegyenlőségi képzést tartunk. A megvalósítás során is szem előtt tartjuk az esélyegyenlőséget. Minden alkalom ingyenes, így a szegényebb lakosok számára is elérhető, szakmai programunk minden korosztály számára tartalmaz programot a kicsi gyermekektől az idősekig. Az önkormányzat és együttműködő partnerek tevékenységi köréhez is jól kapcsolódnak a tervezett programok. Programunk célja és rövidtávon várt hatása, hogy a helyi és környékbeli lakosság tagjaiból valódi, működő kisközösségek alakulnak ki, akik közösségük aktív tagjaivá válnak, aktívan közreműködnek a helyi közösségi programokban, önkéntes tevékenységekben, bekapcsolódnak a település fejlesztési tevékenységébe, képesek konstruktív javaslatokkal élni. Hosszú távon képesek megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót. A résztvevők életvitelük alakításában tudatosabbak lesznek, fejlődnek kommunikációs-, kooperációs-, konfliktuskezelési képességeik. Bízunk benne, hogy hosszabb távon a bevont személyek jó példája, közösségszervező tevékenysége kiterjed családtagjaikra, kortársaikra, ezáltal szélesebb körben tudjuk előmozdítani a lakosság társadalmi aktivitását, fejleszteni szociális érzékenységét, egészségtudatos életmódját. Az így kialakuló közösségek a későbbiekben önállóvá válnak, és „csupán” a közösségi élmény és egymás támogatása iránti igény alapján működnek tovább, a projekt lezárása után is rendszeresen találkoznak és fennmaradnak. Vállaljuk, hogy a fenntartási időszak alatt évente minimum egy a projekt céljaihoz illeszkedő rendezvény megtartásra kerül.