Közérdekű - Harkányi Gyógyfürdőkórház

Közérdekű

Közadatok

1. számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis
Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Letöltés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2006.03.01. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Igazgatóság
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 2017.09.14 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Igazgatóság
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 2014.11.24. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Igazgatóság
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 2017.01.26 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés

Kapcsolat

Rendelési idő

Igazgatóság
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 2016.06.14. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés

Alapító okirat

Batthyány-Than Alapítvány
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 2012.01.01. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Letöltés Igazgatóság

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Letöltés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2017.11.08 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával SZMSZ

Adatkezelés és adatvédelmi szabályzat

Igazgatóság
Archívum
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 2018.07.19 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Alapító okirat

Térítési díjszabályzat

Igazgatóság
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
2017.09.30 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Kezelt adatbázisok

Közérdekű adatok szabályzat

Igazgatóság
Térítési díjszabályzat
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával Nyitólap Igazgatóság
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Álláspályázatok Igazgatóság
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Folyamatosan A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Letöltés Minőségirányítás
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 2016.11.02 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Letöltés Igazgatóság
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

III. Gazdálkodási adatok
Adat Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Letöltés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 2017.11.08 A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig

Üzleti terv:
2018, 2017,

2016, 2015,

20142013,

2012

Mérlegeredmény:
2017,

2016, 2015,

2014, 2013,

2012, 2011

Letöltés

Eredmény-kimutatás 2017

Üzleti jelentés 2017

Kiegészítő melléklet 2017

Igazgatóság
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2018.04.18 Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

2016-17. évi foglalkoztatási adatok

2016-17. évi vezetői adatok

Letöltés

2017-2018. évi vezetői adatok

Bér és Munkaügyi Csoport
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A letöltésre kattintva látható Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával Letöltés Igazgatóság
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2018.03.22 Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával

Statisztikai összegzés 2015

Statisztikai összegzés 2016

Statisztikai összegezés 2017

Pályázatok

Beker-Soft

Kiss-Bau

VMD Kórházi Technológiai Zrt.

Igazgatóság
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) A letöltésre kattintva látható Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

Közbeszerzési terv:

2015, 2016,

2017

Letöltés
UH összegzés az ajánlatokról UH felhívás Betegbiztonság szerződés UH Bontási jegyzőkönyv

Ajánlattételi felhívás UH

Összegzés

Módosított Éves Közbeszerzési terv

Eljárást megindító felhívás Betegbiztonság

Közbeszerzési Dok. I-II. Betegbiztonság

Közbeszerzési Dok. III. Betegbiztonság

Közbeszerzési Dok. IV. Betegbiztonság

Közbeszerzési Dok. V. Betegbiztonság

AF Betegbiztonság

Közbeszerzési terv 2018. június 1.

Ultrahang összegezés

Eljárást megindító felhívás UH

Közbeszerzési dokumentum I-IV. UH

Közbeszerzési dokumentum V. UH

Átvételi elismervény EFOP-2.2.18-17-2017-00038

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

Átvételi elismervény EFOP-2-2-20-17

A letöltésre kattintva látható